หน้าแรก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนที่ตำบล
นโยบายกลยุทธการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายนายก
การจัดการความรู้ KM
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนการบริการประชาชน2562
ขั้นตอนการบริการประชาชน 2561
สำรวจความพึงพอใจผู้บริหาร 2561
ประเมินความพึงพอใจ ณ จุด บริการ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
แผนฯ ป้องกันการทุจริต 2561
ประเมินแผน 4 ปีครั้งที่ 1
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(61-64 ต.ค.60- 30 ก.ย. 2562)
+ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (61-64)
+ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (61-64)
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนดำเนินงาน 2562
แผนดำเนินงาน 2561
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาบุคลากร 2562
แผนพัฒนาบุคลากร 2561
ประกาศแผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง เพิ่มเติม 2/2562
แผนอัตรากำลัง เพิ่มเติม 1/2562
แผนอัตรากำลัง ปรับปรุง 2/2561
แผนอัตรากำลัง 2561- 2563
งานกิจการสภา
ประกาศเปิดประชุมสามัญ3
รายงานการประชุมครั้งที่3
ประกาศเปิดประชุมสามัญ2
รายงานการประชุม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ ปี 2562
ข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติ ปี 2560
ข้อบัญญัติ ปี 2559
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สวัสดิการพื้นฐาน
ศูนย์อปพร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
สวัสดิการผู้พิการ
แม่และเด็ก
กองทุนหลักประกัน
โครงสร้างพนักงาน
กองคลัง
กองการศึกษา
ร้องเรียนร้องทุกข์
เว็บสำคัญ
คลังจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องฯ
โรงพยาบาลดอยหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
จัดหางานเชียงราย
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อ
กลุ่มเด็กบ้านหน่อยหมู่ 10

แบบฟอร์อม ต่างๆ

สำนักปลัด อบต.หนองป่าก่อ
คำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้อง ขอรับความช่วยเหลือ
คำร้องทั่วไป
แบบการเสนอขอโครงการ
แบบแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
คำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
คำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ

กองคลัง อบต.หนองป่าก่อ
แบบคำขอยกเลิกกิจการ
แบบขออนุญาตประกอบกิจการอันตราย
แบบจดทะเบียนพาณิชย์
แบบเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกป้าย


กองช่าง อบต.หนองป่าก่อ

แบบขออนุญาต ก่อสร้าง (ข.1)
แบบขุดดิน ถมดิน

กองการศึกษา อบต.หนองป่าก่อ
แบบใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวนับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ยินดีต้อนรับ โทร 053-181699 , 089-9561508 E-mail : nongpakoa@gmail.com

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2562นายอภิชัย ดำแดงดี
นายก อบต.หนองป่าก่อ


Line_ตำบลหนองป่าก่อ
ศูนย์รวมข้อมูลติดต่อราชการ info
****************************

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
******************************

ระบบข้อมูลกลาง อปท.
****************************

ระบบบันทึกข้อมูลบัญชี ของ อปท. e-Laas
***************************

สำนักงานจังหวัดเชียงราย
***************************

เว็บ สสส.
*****************************

ระบบเอกสารอิเล็กทรออกนิกส์ (E-Office)
******************************

(มาตรการประหยัดพลังงาน)
****************************
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลหนองป่าก่อ


.....................................

.......................................


สถานที่ท่องเที่ยว ต.หนองป่าก่อ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

>>ดาวน์โหลด<<

***********************
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

>>ดาวน์โหลด<<


ประกาศรายชื่อ "ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 2562"

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส) ITA 2562/ คลิกเพื่อไปยังเว็บ ITA
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส) ITA 2561/ คลิกเพื่อไปยังหน้าเว็ป(ITA )
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (ประมวลภาพ)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โครงการปลูกต้นไม้ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน (ประมวลภาพ)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเที่ยนถวายเทียน ประจำปี 2561 (ประมวลภาพ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุ่นแรงในครอบครัวตำบลหนองป่าก่อ (รูปภาพ)
วันที่ 22 เมษายน 2561 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 20 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัว ขอพร นายสุจิต สุชาติ ป้องกันจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยหลวง

วันที่ 20 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัว ขอพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัว ขอพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง และการดูแลเด็กเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
วันที่ 26 มกราคม 2561 ร่วมพิธีบวงสรวง สืบชตา และทำบุญเมืองเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 21 มกราคม 2561 กีฬา "หนองป่าก่อเกมส์" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19
วันที่ 13 มกราคม 2561 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


ประกาศ : แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(2/2562)
ประกาศ : แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(1/2562)
ประกาศ : แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้ง 2/2561

17/1/2562 ประกาศ : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
28/11/2561 ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัฑณ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
16/10/2561 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล
22/08/2561 ประกาศกำหนดวัน เวลา รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
23/7/2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (+เพิ่มเติม)
20/7/2561 : ประกาศ เรื่องการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น

6/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและให้ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองป่าก่อ
---------------------------------29 มี.ค. 2561-------------------------------------
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 2561
---------------------------------26 มี.ค. 2561-------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
---------------------------------13 มี.ค. 2561-------------------------------------
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 2561
--------------------------------------------------------------------------------------
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 2561<<

>>ประกาศรับสมัครบุคคลฯ เป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 >>คลิก<<
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง คลิ๊ก 01 , 02

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดบัญชีรายชื่อคลิ๊ก

>> ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2560 รายละเอียดคลิ๊ก
>> ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม2560 คลิ๊ก
>>ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล รายละเอียดคลิ๊ก
>>กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียดคลิ๊ก
>>การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดคลิ๊ก
>>ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2559 รายละเอียด คลิ๊ก
>>ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559 รายละเอียด คลิ๊ก

9/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลาดยาง สาย ชร 3143 (ม.3-ม.8) โดยวิธีประกวดราคา E-Bidding
26/03/2562 เพิ่มเติมเงื่อนไขประกาศเชิญชวน (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)
22/03/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ชร 3143
22/03/2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
12/03/2561 โครงการ คสล.หมู่ที่ 3 ต.หนองป่าก่อ
28/02/2561 ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล)
20/02/2561 ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก ต.หนองป่าก่อ
20/02/2561 ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ
20/02/2561 ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.หนองป่าก่อ
เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิดใช้น้ำมัน(ดีเซล) [14/02/2561]
-ราคากลาง [14/02/2561]
-ประกาศ [14/02/2561]
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงอาหารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านป่าซางงาม 156,000
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านป่าซางงามหมู่ที่ 2 งบประมาณ 452,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 1,3,5,6,7,9,10 งบประมาณ 228,600 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม งบประมาณ160,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย งบประมาณ 145,000 บาท
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน เมษายน 2562 แบบ ขสร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ ขสร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน มีนาคม 2562 แบบ ขสร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน ธันวาคม 2561 แบบ ขสร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน พฤศจิกายน 2561 แบบ ขสร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน ตุลาคม 2561 แบบ ขสร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แบบ ขสร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน มกกราคม 2561 แบบ ขสร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 แบบ (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 แบบ (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 แบบ (สขร.1)


Live Chat
ห้องแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ออนไลน์------------------------------------------------------------


Line ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9561508 , 053-181699

แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง

 

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน เมษายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน พฤษภาคม 2559 คลิ๊กคลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน กรกฎาคม 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน สิงหาคม 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน กันยายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์จัดเก็บรายได คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือนตุลาคา 2559 คลิ๊ก
ขั้นตอนการชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขึ้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี

ประมวลคุณธรรม จริยธรรม

ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้ง่าย คลิ๊ก
1. ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office
2.ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น อปท. ccis
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท e-plan
5. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas
6. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info
7.ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา sis
8. ผลการสำรวจความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ปี2559
1. ระบบสารสนเทศการจัดการฐาน ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช
3. ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4. คู่มืองานพัฒนาชุมชน

right © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th
Admin
: Parniphak ch ผู้ดูแลระบบ 053-181699