www.nongpakoa.go.th ยินดีต้อนรับสู่่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมเอกสารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเตรียมความพร้อมให้ ทางปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง การปรับเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ >>>>

ดาวโหลดไฟล์

( เอกสารเผยแพร่) ระเบียบการลา ระเบียบการลาที่ควรทราบ

แผนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM )องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร

1. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557) คลิ๊กอ่าน

องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิ๊กอ่าน

2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 คลิ๊กอ่าน

3. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 คลิ๊กอ่าน

4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 คลิ๊กอ่าน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2552

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2558

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2559

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2560

การจัดการองค์การรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

การส่งเสริมการจัดการความรู้ ( Knowledge Management)

      การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“ องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “ การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วน ราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30 โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ จริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ ดังนี้  

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

      การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

      ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

// อ่านเพิ่ม คลิ๊ก//