ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านป่าซางงาม 156,000
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
บ้านป่าซางงามหมู่ที่ 2 งบประมาณ 452,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 1,3,5,6,7,9,10 งบประมาณ 228,600 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม งบประมาณ160,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย งบประมาณ 145,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ งบประมาณ 130,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก งบประมาณ 200,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง งบประมาณ 200,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสิรมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ งบประมาณ 350,000 บาท
 
 
 
 
 
 

copyright © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th
Admin
: Parniphak ch ผู้ดูแลระบบ 053-181699