องค์การบริหารส่วนตำบลหนอป่าก่อ ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะ 2 ข้างทางในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เริ่มเก็บขยะตั้งแต่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ถึง บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าก่อซึ่งเป็นระยะทาง
2 กิโลเมตร ขยะที่เก็บได้

รวมประมาณ 106 กิโลกรัม ซึ่งได้แยกเป็น

ขยะทั่วไป ประมาณ 33 กก.

ขยะอันตราย ประมาณ 2 กก.

ขยะรีไซเคิล ประมาณ 23 กก.

ขยะอื่นๆ ประมาณ 48 กก.
"องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อได้ทำการกำจัดขยะทั่วไปและขยะอื่นๆโดยการเผาและทิ้งในหลุมขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล" ขยะรีไซเคิลรวบรวมไว้ขาย สำหรับขยะอันตรายรวบรวมไว้เพื่อทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป