งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


ในวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ดำแดงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และผู้รับผิดชอบต่ออนาคตเด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน ให้เด็กมีโอกาสกล้าแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์/จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านภาษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมวณภาพ

...............

...............