หนองป่าก่อเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุจิต สุชาติ ตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดน่าน รักษาราชการในตำแหน่ง นายอำเภอดอยหลวง เป็นประะานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี พ.ศ. 2561ครั้งที่ 19 "หนองป่าก่อเกมส์" จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้สมบรูณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความรักสามัคคีในชุมชน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้พักผ่อนหม่อนใจหลังฤดูเก็บเกี่ยว ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ข้าราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

..........................

..........................