โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง และการดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาเด้กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายอภิชัยดำแดงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ วัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง ตามพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย ได้นำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กปฐมวันทุกคนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพ โดยมี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมวณภาพกิจกรรม

............................

.............................