เมื่อในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร นายวิทยา รัตนกาญจนากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย