โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี 2561วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ดำแดงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง "การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้" จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ เพิ่มมากขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ณ โรงแรมปุณยมันตรา รีสอร์ท ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย