กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (ฉบับเพิ่มเติม)
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พศ.2540
พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
พรบ.ระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545
พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
รัฐธรรมนูญแห่งราชแห่งไทย 2560