หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
เมนูหลัก
-
-
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สวัสดิการพื้นฐาน
ศูนย์อปพร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
สวัสดิการผู้พิการ
แม่และเด็ก
กองทุนหลักประกัน
โครงสร้างพนักงาน
กองคลัง
กองการศึกษา
ร้องเรียนร้องทุกข์
เว็บสำคัญ
คลังจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องุ
โรงพยาบาลดอยหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อ
กลุ่มเด็กบ้านหน่อยหมู่ 10
เจตจำนงสุจริต
ประกาศ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ : เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ประกาศ : มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ประกาศ : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อบต.หนองป่าก่อประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

Copyright © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th