หน้าแรก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนที่ตำบล
นโยบายกลยุทธการบริหาร
นโยบายนายก อบต.
เจตจำนงสุจริต
การจัดการความรู้ KM
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนการบริการประชาชน2562
ขั้นตอนการบริการประชาชน 2561
สำรวจความพึงพอใจผู้บริหาร 2561
ประเมินความพึงพอใจ ณ จุด บริการ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง
เกี่ยวกับแผนฯ อบต.หนองป่าก่อ
แผนดำเนินงาน 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

งานกิจการสภา
ประกาศเปิดประชุมสามัญ3
รายงานการประชุมครั้งที่3
ประกาศเปิดประชุมสามัญ2
รายงานการประชุม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัต ปี 2563
ข้อบัญญัติ ปี 2562
ข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติ ปี 2560
ข้อบัญญัติ ปี 2559
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อ
กลุ่มเด็กบ้านหน่อยหมู่ 10

แบบฟอร์อม ต่างๆ

สำนักปลัด อบต.หนองป่าก่อ
คำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้อง ขอรับความช่วยเหลือ
คำร้องทั่วไป
แบบการเสนอขอโครงการ
แบบแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
คำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
คำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ

กองคลัง อบต.หนองป่าก่อ
แบบคำขอยกเลิกกิจการ
แบบขออนุญาตประกอบกิจการอันตราย
แบบจดทะเบียนพาณิชย์
แบบเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกป้าย


กองช่าง อบต.หนองป่าก่อ

แบบขออนุญาต ก่อสร้าง (ข.1)
แบบขุดดิน ถมดิน

กองการศึกษา อบต.หนองป่าก่อ
แบบใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (มิถุนายน 2563)

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง bcp หนองป่าก่อ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65
ประเมินแผน 4 ปีครั้งที่ 1
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (61-64 ต.ค.60- 30 ก.ย. 2562)
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564
+ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (61-64)
+ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (61-64)
+ แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (61-64)
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564

แผนดำเนินงาน 2563
แผนดำเนินงาน 2562
แผนดำเนินงาน 2561
แผนดำเนินงาน 2560แผนพัฒนาบุคลาดร 2563
รายงานผล แผนพัฒนาบุคคล62
แผนพัฒนาบุคลากร 2562
แผนพัฒนาบุคลากร 2561
ประกาศแผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง เพิ่มเติม 2/2562
แผนอัตรากำลัง เพิ่มเติม 1/2562
แผนอัตรากำลัง ปรับปรุง 2/2561
แผนอัตรากำลัง 2561- 2563แบบฟอร์มประเมินตนเอง SAR. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.

แผนยุทธศาสตร์

รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต 2561


แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560 - 2564 นายอภิชัย ดำแดงดี
นายก อบต.หนองป่าก่อ


Line_ตำบลหนองป่าก่อ


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

right © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th
Admin : Parniphak ch ผู้ดูแลระบบ 053-181699