หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนที่ตำบล
นโยบายนายก
การจัดการความรู้KM
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
ประกาศแผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 58-59
งานกิจการสภา
ประกาศเปิดประชุมสามัญ3
รายงานการประชุมครั้งที่3
ประกาศเปิดประชุมสามัญ2
รายงานการประชุม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ ปี 2562
ข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติ ปี 2560
ข้อบัญญัติ ปี 2559
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สวัสดิการพื้นฐาน
ศูนย์อปพร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
สวัสดิการผู้พิการ
แม่และเด็ก
กองทุนหลักประกัน
โครงสร้างพนักงาน
กองคลัง
กองการศึกษา
ร้องเรียนร้องทุกข์
เว็บสำคัญ
คลังจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องุ
โรงพยาบาลดอยหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อ
กลุ่มเด็กบ้านหน่อยหมู่ 10

สำนักปลัด

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น

นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น

นายนุกูล ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวพาณิภัค ชุ่มมงคล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายนุกูล ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายธนู อภิธนัง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชไมพร ปวงมาลัย
คนงานทั่วไป

นายณัฐตุพล โอชารส
พนักงานขับรถยนต์
นางสมฤดี ศรีสงค์
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ ทิพวงค์
คนงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ก้างยาง
จ้างเหมาบริการ
นายทองแดง ก้างยาง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวอำพร ลาครึ
จ้างเหมาบริการ

นายอดิสรดิ์ จริอินทร์
จ้างเหมาบริการ
นายจันทร์แก้ว ก้างยาง
จ้างเหมาบริการ

 

 

Copyright © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th