องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

เจตจำนงสุจริต

เจตจำนงสุจริต

ของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

เจตจำนงสุจริต พ.ศ. 2563

เจตจำนงสุจริต 
ประกาศ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ : เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ประกาศ : มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ประกาศ : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อบต.หนองป่าก่อ

เจตจำนงสุจริต พ.ศ. 2562

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ย้อนกลับ