องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

คณะผู้บริหาร

นายอภิชัย ดำแดงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
นายดวงคำ ก้างยาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
นายจันทร์แก้ว ภิระบัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
นายวรรณชัย สมหวาน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ย้อนกลับ