องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

กองช่าง

นายสมพร ศรีไม้
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นางพิชชาภา ปั๋นขลุ่ย
คนงานทั่วไป
นางอัจฉราพรรณ พรมเมือง
จ้างเหมาบริการ
นายพีรพล ตาแก้ว
จ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ