องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

กองการศึกษา

นางสาววรัตม์นัน ฐีรภัทรวงค์์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุปรีดา เหล็กหล่ม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางกชกานต์ ดีวงค์
เจ้าพนักงานธุรการศึกษา ปฏิบัติงาน
นางนวลจันทร์ สีธิวงค์
ครู
นางอำพร เสาร์แก้ว
ครู
นางผัดชรีน มีปัญญา
ครู
นางสาวทับทิม เงินตัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร อุปคุตม์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมฤดี สีสงค์
คนงานทั่วไป
ย้อนกลับ