องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

Placeholder

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564


เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 | อ่าน 9 ครั้ง

Placeholder

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564


เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม


เมื่อ 08 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 44 ครั้ง

Placeholder

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่


เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 | อ่าน 46 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เมื่อ 08 มิถุนายน 2564 | อ่าน 43 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย


เมื่อ 02 เมษายน 2564 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน


เมื่อ 01 เมษายน 2564 | อ่าน 41 ครั้ง

Placeholder

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 28 ครั้ง

Placeholder

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 25 ครั้ง

Placeholder

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดป่าซางงาม


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน 13 ครั้ง

ย้อนกลับ