องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

Placeholder

อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม


เมื่อ 08 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 28 ครั้ง

Placeholder

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่


เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 | อ่าน 17 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เมื่อ 08 มิถุนายน 2564 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย


เมื่อ 02 เมษายน 2564 | อ่าน 19 ครั้ง

Placeholder

ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน


เมื่อ 01 เมษายน 2564 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 16 ครั้ง

Placeholder

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 15 ครั้ง

Placeholder

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดป่าซางงาม


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 13 ครั้ง

ย้อนกลับ