องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

ภาพกิจกรรม

Placeholder

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าก่อจิตอาสาเติมสีพื้นที่สร้างสรรค์ให้น้อง


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 5 ครั้ง

Placeholder

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗


เมื่อ 19 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 5 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bile) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 6 ครั้ง

Placeholder

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 9 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗


เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 20 ครั้ง

Placeholder

ร่วมประชุมรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอดอย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย


เมื่อ 08 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 14 ครั้ง

Placeholder

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567


เมื่อ 28 มิถุนายน 2567 | อ่าน 15 ครั้ง

Placeholder

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมบ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 2


เมื่อ 28 มิถุนายน 2567 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. )


เมื่อ 26 มิถุนายน 2567 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

ประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จ ตำบลเข้มเเข็ง ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอดอยหลวง


เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่ตำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน


เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 | อ่าน 17 ครั้ง

Placeholder

การตรวจประเมินและตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการประกวด"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน ดีเด่น" จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2567


เมื่อ 20 มิถุนายน 2567 | อ่าน 26 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น


เมื่อ 20 มิถุนายน 2567 | อ่าน 13 ครั้ง

Placeholder

ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1271 ตอน ปงน้อย-สันทราย


เมื่อ 12 มิถุนายน 2567 | อ่าน 28 ครั้ง

Placeholder

ร่วมกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ


เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 | อ่าน 25 ครั้ง

Placeholder

ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10


เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 | อ่าน 16 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรและทำยาหม่องสมุนไพร


เมื่อ 05 มิถุนายน 2567 | อ่าน 37 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


เมื่อ 03 มิถุนายน 2567 | อ่าน 44 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 01 มิถุนายน 2567 | อ่าน 33 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์


เมื่อ 30 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 25 ครั้ง

Placeholder

ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง


เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 20 ครั้ง

Placeholder

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 18 ครั้ง

Placeholder

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567


เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 31 ครั้ง

Placeholder

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 42 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าก่อ “การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเพศวิถีศึกษาสำหรับวัยรุ่น”


เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 37 ครั้ง

Placeholder

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2567


เมื่อ 01 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 31 ครั้ง

Placeholder

ประชุมสอบถามความคิดเห็นในการจัดตั้งป่าชุมชน บ้านวังเขียว หมู่ที่ 8


เมื่อ 28 เมษายน 2567 | อ่าน 25 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี 2567


เมื่อ 13 เมษายน 2567 | อ่าน 37 ครั้ง

Placeholder

เปิดศูนย์บริการความปลอดภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567


เมื่อ 11 เมษายน 2567 | อ่าน 35 ครั้ง

Placeholder

ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10


เมื่อ 10 เมษายน 2567 | อ่าน 26 ครั้ง

Placeholder

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567


เมื่อ 04 เมษายน 2567 | อ่าน 47 ครั้ง

Placeholder

โครงการคนสามวัย ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปี 2567


เมื่อ 29 มีนาคม 2567 | อ่าน 43 ครั้ง

Placeholder

โครงการแสดงผลงานวิชาการของเด็กปฐมวัยพร้อมมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2566


เมื่อ 29 มีนาคม 2567 | อ่าน 40 ครั้ง

Placeholder

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2567


เมื่อ 22 มีนาคม 2567 | อ่าน 38 ครั้ง

Placeholder

โครงการ Kick off งาน MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


เมื่อ 21 มีนาคม 2567 | อ่าน 73 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำโคมล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อ 14 มีนาคม 2567 | อ่าน 57 ครั้ง

Placeholder

โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุมไฟป่าเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2567


เมื่อ 06 มีนาคม 2567 | อ่าน 57 ครั้ง

Placeholder

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อ 05 มีนาคม 2567 | อ่าน 47 ครั้ง

Placeholder

ลงพื้นที่ติดตามครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอาคารเรียน/ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 46 ครั้ง

Placeholder

ออกสำรวจและประเมินราคาบ้านผู้ยากไร้หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง


เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 41 ครั้ง

Placeholder

การประชุมอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถตู้รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา


เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 29 ครั้ง

Placeholder

พิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในห้วงห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด พื้นที่อำเภอดอยหลวง


เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 41 ครั้ง

Placeholder

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567


เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 46 ครั้ง

Placeholder

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10


เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 70 ครั้ง

Placeholder

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567


เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 41 ครั้ง

Placeholder

สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 42 ครั้ง

Placeholder

การประัชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 27 ครั้ง

Placeholder

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 )


เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 42 ครั้ง

Placeholder

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองป่าก่อ หนองป่าก่อเกมส์ ครั้งที่ 23


เมื่อ 22 มกราคม 2567 | อ่าน 50 ครั้ง

Placeholder

ประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อ 22 มกราคม 2567 | อ่าน 58 ครั้ง

Placeholder

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567


เมื่อ 13 มกราคม 2567 | อ่าน 46 ครั้ง

Placeholder

ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10


เมื่อ 10 มกราคม 2567 | อ่าน 38 ครั้ง

Placeholder

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2566


เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 | อ่าน 50 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนศุนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2567


เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 | อ่าน 54 ครั้ง

Placeholder

วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566


เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

Placeholder

ผ้าป่าสามัคคีฉลองพระอุโบสถหลังใหม่และปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพันธสีมา


เมื่อ 27 ธันวาคม 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

Placeholder

การมอบนโยบาย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อ 26 ธันวาคม 2566 | อ่าน 26 ครั้ง

Placeholder

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 25 ธันวาคม 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนโซนอำเภอระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับอำเภอดอยหลวง


เมื่อ 25 ธันวาคม 2566 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิลและทำบุญห้องน้ำของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 21 ธันวาคม 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

ประชุมหารือโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี 2567


เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ประจำเดือน ธันวาคม


เมื่อ 08 ธันวาคม 2566 | อ่าน 37 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมตักบาตรทำบุญเเละวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


เมื่อ 05 ธันวาคม 2566 | อ่าน 58 ครั้ง

Placeholder

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 )


เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 90 ครั้ง

Placeholder

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1


เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 59 ครั้ง

Placeholder

โครงกาเสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น


เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 68 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 58 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)


เมื่อ 23 ตุลาคม 2566 | อ่าน 107 ครั้ง

Placeholder

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 19 ตุลาคม 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

Placeholder

ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน พื้นที่ผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย


เมื่อ 18 ตุลาคม 2566 | อ่าน 58 ครั้ง

Placeholder

การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อ 18 ตุลาคม 2566 | อ่าน 56 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันสวรรคตฯ รัชกาลที่ 9


เมื่อ 13 ตุลาคม 2566 | อ่าน 61 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566


เมื่อ 13 ตุลาคม 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

Placeholder

โครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย “ท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

Placeholder

ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2567


เมื่อ 10 ตุลาคม 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

Placeholder

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล


เมื่อ 04 ตุลาคม 2566 | อ่าน 81 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคลุ้มคลั่ง


เมื่อ 29 กันยายน 2566 | อ่าน 53 ครั้ง

Placeholder

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการทุพพลภาพและผู้ติดเชื้อ


เมื่อ 19 กันยายน 2566 | อ่าน 98 ครั้ง

Placeholder

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 13 กันยายน 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

การประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 13 กันยายน 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

Placeholder

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 11 กันยายน 2566 | อ่าน 40 ครั้ง

Placeholder

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อายุ 3-5 ปี ปีการศึกษา 2566


เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 | อ่าน 108 ครั้ง

Placeholder

โครงการสร้างสัมมาชีพผู้สูงอายุวัยต้น


เมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | อ่าน 98 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองป่าก่อ เรื่อง การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า


เมื่อ 18 สิงหาคม 2566 | อ่าน 77 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ


เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 | อ่าน 65 ครั้ง

Placeholder

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖


เมื่อ 10 สิงหาคม 2566 | อ่าน 66 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา


เมื่อ 31 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 113 ครั้ง

Placeholder

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร


เมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 56 ครั้ง

Placeholder

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 94 ครั้ง

Placeholder

โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 54 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา


เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 70 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา


เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 60 ครั้ง

Placeholder

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ 2566


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 59 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ


เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 38 ครั้ง

Placeholder

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตความเครียดและภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน


เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 38 ครั้ง

Placeholder

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566


เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 50 ครั้ง

Placeholder

ลงพื้นที่ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ม.1-10


เมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 51 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา


เมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 52 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม Kick Off การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก


เมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 51 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรม การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่วงใยผู้สูงอายุ


เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | อ่าน 55 ครั้ง

Placeholder

โครงการการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2566


เมื่อ 24 มิถุนายน 2566 | อ่าน 56 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย


เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร"


เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 | อ่าน 52 ครั้ง

Placeholder

ติดตาม สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร


เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

Placeholder

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า


เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | อ่าน 52 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | อ่าน 57 ครั้ง

Placeholder

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ม.1-10


เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 61 ครั้ง

Placeholder

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2566


เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 47 ครั้ง

Placeholder

สำรวจถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในชุมชน


เมื่อ 08 มิถุนายน 2566 | อ่าน 50 ครั้ง

Placeholder

การดำเนินการซ่อมแซมศาลาที่พักฌาปณสถานที่ได้รับความเสียหาย


เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 | อ่าน 61 ครั้ง

Placeholder

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2566


เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 | อ่าน 56 ครั้ง

Placeholder

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า


เมื่อ 01 มิถุนายน 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

Placeholder

Big Cleaning Day


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 48 ครั้ง

Placeholder

ทำทางม้าลายและป้ายเตือนจราจรที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา


เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 37 ครั้ง

Placeholder

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ม.1-10


เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 35 ครั้ง

Placeholder

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั้งยืนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี


เมื่อ 28 เมษายน 2566 | อ่าน 41 ครั้ง

Placeholder

แจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัยพายุฤดูร้อน


เมื่อ 25 เมษายน 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 13 เมษายน 2566 | อ่าน 42 ครั้ง

Placeholder

จุดบริการประชาชนนช่วงวันสงกรานต์ 2566


เมื่อ 11 เมษายน 2566 | อ่าน 53 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพ


เมื่อ 07 เมษายน 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


เมื่อ 06 เมษายน 2566 | อ่าน 35 ครั้ง

Placeholder

ออกช่วยเหลือจ่ายน้ำให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 05 เมษายน 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมบัณทิตน้อย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565


เมื่อ 31 มีนาคม 2566 | อ่าน 38 ครั้ง

Placeholder

โครงการเสริมทักษะการดูแลสุขภาพ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคดิจิทัล


เมื่อ 30 มีนาคม 2566 | อ่าน 33 ครั้ง

Placeholder

ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดการสะสมของหมอกควันและบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก


เมื่อ 30 มีนาคม 2566 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

ดับไฟป่าที่ห้วยเครือเขา


เมื่อ 29 มีนาคม 2566 | อ่าน 48 ครั้ง

Placeholder

โครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)


เมื่อ 28 มีนาคม 2566 | อ่าน 38 ครั้ง

Placeholder

การประชุมมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกก


เมื่อ 27 มีนาคม 2566 | อ่าน 34 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ (หลักสูตรเทียนหอมสมุนไพร)


เมื่อ 23 มีนาคม 2566 | อ่าน 60 ครั้ง

Placeholder

ประชุมประชาคม ระดับ ตำบล ตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อ 09 มีนาคม 2566 | อ่าน 67 ครั้ง

Placeholder

โครงการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 168 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 60 ครั้ง

Placeholder

ประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 68 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านทุ่งโป่ง-บ้านหนองกล้วย


เมื่อ 17 มกราคม 2566 | อ่าน 74 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม ทำความสะอาดวัดศรีสว่างวัฒนาและกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


เมื่อ 17 มกราคม 2566 | อ่าน 51 ครั้ง

Placeholder

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


เมื่อ 13 มกราคม 2566 | อ่าน 54 ครั้ง

Placeholder

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 31 ธันวาคม 2565 | อ่าน 53 ครั้ง

Placeholder

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ ละอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 3


เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 | อ่าน 47 ครั้ง

Placeholder

BCG ( U2T for BCG ) CRRU Market Fair 2022


เมื่อ 28 ตุลาคม 2565 | อ่าน 139 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) และรับมอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 | อ่าน 59 ครั้ง

Placeholder

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 23 ตุลาคม 2565 | อ่าน 75 ครั้ง

Placeholder

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ


เมื่อ 13 ตุลาคม 2565 | อ่าน 73 ครั้ง

Placeholder

โครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย


เมื่อ 26 กันยายน 2565 | อ่าน 162 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เยาวชนจิตอาสา ร่วมสร้างลานกีฬาโซล่าเซลล์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่


เมื่อ 25 กันยายน 2565 | อ่าน 130 ครั้ง

Placeholder

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น


เมื่อ 21 กันยายน 2565 | อ่าน 69 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 05 กันยายน 2565 | อ่าน 81 ครั้ง

Placeholder

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


เมื่อ 01 กันยายน 2565 | อ่าน 96 ครั้ง

Placeholder

นายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมทีีมงานอาสาบริบาลออกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 | อ่าน 40 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ


เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 | อ่าน 66 ครั้ง

Placeholder

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย


เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 | อ่าน 260 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์กา


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 155 ครั้ง

Placeholder

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร


เมื่อ 31 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 71 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ตั้ง


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 112 ครั้ง

Placeholder

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 79 ครั้ง

Placeholder

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 53 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร


เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 66 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 116 ครั้ง

Placeholder

โครงการ สร้างความสัมพันธภาพและการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด -19


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 60 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 73 ครั้ง

Placeholder

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย


เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | อ่าน 70 ครั้ง

Placeholder

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


เมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | อ่าน 46 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม โดยได้ออกแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่งและ รพสต.ตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 01 มิถุนายน 2565 | อ่าน 133 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ตั้ง


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 110 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)


เมื่อ 28 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 207 ครั้ง

Placeholder

โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมนุมสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนหนองป่าก่อ


เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 53 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 04 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 511 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพัฒนาถนน คูคลอง แม่น้ำ ลำน้ำ เพื่อให้สวยงาม


เมื่อ 28 เมษายน 2565 | อ่าน 52 ครั้ง

Placeholder

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ


เมื่อ 22 เมษายน 2565 | อ่าน 82 ครั้ง

Placeholder

โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน


เมื่อ 11 เมษายน 2565 | อ่าน 56 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย


เมื่อ 06 เมษายน 2565 | อ่าน 64 ครั้ง

Placeholder

โครงการ สมโภชน์พระบวชเนกขัมมะบวชป่า


เมื่อ 03 เมษายน 2565 | อ่าน 54 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน


เมื่อ 25 มีนาคม 2565 | อ่าน 60 ครั้ง

Placeholder

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการทำแผนพัฒนาตำบล/ แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 136 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง


เมื่อ 17 มีนาคม 2565 | อ่าน 50 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอควัน


เมื่อ 12 มีนาคม 2565 | อ่าน 58 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


เมื่อ 08 มีนาคม 2565 | อ่าน 84 ครั้ง

Placeholder

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 208 ครั้ง

Placeholder

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง


เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 53 ครั้ง

Placeholder

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564


เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 | อ่าน 217 ครั้ง

Placeholder

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564


เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 219 ครั้ง

Placeholder

อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม


เมื่อ 08 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 226 ครั้ง

Placeholder

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่


เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 | อ่าน 238 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เมื่อ 08 มิถุนายน 2564 | อ่าน 277 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย


เมื่อ 02 เมษายน 2564 | อ่าน 182 ครั้ง

Placeholder

ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน


เมื่อ 01 เมษายน 2564 | อ่าน 224 ครั้ง

Placeholder

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 199 ครั้ง

Placeholder

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 204 ครั้ง

Placeholder

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดป่าซางงาม


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 156 ครั้ง

Placeholder

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน 143 ครั้ง

ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น