องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ติดต่อเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053 181 699 , 089 956 1508

E-mail : nongpakoa@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
ย้อนกลับ