องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

สำนักปลัด

นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เบอร์โทร 0635626224
นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น
เบอร์โทร 0635626224
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 089757870
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 089757870
นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพาณิภัค ชุ่มมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันทนา ธรรมวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทนงชัย พรมเมือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายณัฐตุพล โอชารส
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0613312626
นางสาวจุฑาทิพย์ ปวงมาลัย
คนงานทั่วไป
นายอดิสรดิ์ จริอินทร์
คนงานทั่วไป
นายจันทร์แก้ว ก้างยาง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอำพร ลาครึ
จ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น