องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

สำนักปลัด

นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 089-7577870
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 089-7577870
นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 086-1881756
นายสุรเชษฐ์ สีบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร 061-3082277
นางสาวพาณิภัค ชุ่มมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 065-4755502
นางสาวณัฐชยาพรรณ นันทะศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 089-2628493
นางสาวพรวิมล วงศ์กา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 087-5780906
นายทนงชัย พรมเมือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร 065-8675686
นางสาวจุฑาทิพย์ ปวงมาลัย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนพเก้า สุริยะวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายณัฐตุพล โอชารส
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0613312626
นายอนันต์ ทิพวงค์
คนงานทั่วไป
นายอดิสรดิ์ จริอินทร์
คนงานทั่วไป
นางสาวพรรณิภา เมฆวิไล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอำพร ลาครึ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญชัย นามแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิไกร พิวะศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจันทร์แก้ว ก้างยาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัมฤทธิ์ ปันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวมณัสชณก รินลาด
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลหนองป่าก่อ
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น