องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

สำนักปลัด

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น
นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนุกูล ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวพาณิภัค ชุ่มมงคล
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวนันทนา ธรรมวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายทนงชัย พรมเมือง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายณัฐตุพล โอชารส
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจุฑาทิพย์ ปวงมาลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวอำพร ลาครึ
จ้างเหมาบริการ
นายอดิสรดิ์ จริอินทร์
จ้างเหมาบริการ
นายจันทร์แก้ว ก้างยาง
จ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ