องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางนวลนภา ศรีไม้
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นายวิทยา ตุ้ยจ้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาววารุณี แสงเทพ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาววรรณิกา ปันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริภภรณ์ น้อยหมอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นางสาวนพเก้า สุริยะวงศ
คนงานทั่วไป
นางสาวยุรีลักษณ์ บุญสิมมา
จ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ