องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

นางลัดดาพร สมเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายจันทร์คำ ตองติ๊บแดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายศรี ก้างยาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายกิตติมิตร ก้างยาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายไมตรี ปงอ้อคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายรัตน์ ปงเมฆ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายเอนก คำชู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายบุญตาล ใจวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายดวงจันทร์ ปงทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายสมศาสตร์ ชุมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นางสาววิมล วงค์ธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายสวิง อุตคำมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายบุญธรรม พรมก๋วน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายไพจิตร อินทะจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายบุญชุ่ม พงษ์อินทร์วงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายสมพงษ์ ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นางดารินทร์ อภิวงค์งาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
นายศุภกรณ์ น้อยหมอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
ย้อนกลับ