องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

ดาวน์โหลดทั้งหมด

งานการจัดซื้อจัดจ้าง

ฐานข้อมูลตลาดชุมชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานการเงิน-การคลัง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองป่าก่อ

งานจัดเก็บรายได้

E-Service

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรรม/การร้องทุกข์/ร้องเรียน

งานนโยบายและแผน

งานกิจการสภา

ข้อมูลหมู่บ้าน

งานการเจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

งานกองช่าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานสาธารณสุข

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองป่าก่อ

รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานสวัสดิการชุมชน

ตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ Knowledge Management

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

คู่มือประชาชน

รายงานผลการใช้พลังงาน

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Memorandum Of Understanding

งานพัฒนาชุมชน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA )

ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น